Beiskolázási tájékoztató

A 2024/2025. tanévben intézményünk 5 éves technikumi képzést indít, melynek jellemzői:

 • A 9-10. évfolyamon az általános műveltséget megalapozó képzés mellett ágazati alapozó képzés folyik, ami a 10.  évfolyam végén ágazati alapvizsgával zárul.
 • A 11-13. évfolyamon az érettségire történő felkészítés mellett már a tanuló által választott szakmára specializált szakmai képzés
 • A 12. évfolyam végén  a  kötelező közismereti tantárgyakból tesznek diákjaink előrehozott érettségi vizsgát.
 • A 13.  évfolyamon a technikumi képzés szakmai vizsgával zárul. A technikusi oklevél mellett tanulóink ekkor szerzik meg – az idegennyelvi érettségi vizsga letételével – az érettségi bizonyítványt is.
 • A kötelező érettségi vizsgatárgyakból az érettségi vizsgakövetelmények egységesek a gimnáziumi követelményekkel, így az érettségi bizonyítvány bármilyen felsőoktatási tanulmányra jogosíthat.
 • A technikusképzést lezáró szakmai vizsga emelt szintű érettségi vizsgának számít, megfelelő eredmény esetén egyenes bejutást tesz lehetővé a szakirányú felsőoktatási intézményekbe.
 • Technikusi oklevél birtokában el lehet helyezkedni a munkaerőpiacon.
 • A technikumi tanulmányok alatt diákjaink ösztöndíjban részesülnek:

–  9-10. évfolyamon ágazati alapösztöndíjban (ösztöndíjalap 8%-a/hó)

– 11-13. évfolyamon tanulmányi eredménytől függően szakképzési ösztöndíjban (ösztöndíjalap 8-59%-a/hó)

– technikusi oklevél megszerzésekor egyszeri pályakezdési juttatásban

(a szakmai vizsga eredményétől függően az ösztöndíjalap 133-302%-a)

– a hátrányos helyzetű tanuló a 9-13. évfolyamon szociális ösztöndíjra pályázhat (ösztöndíjalap 16-34%-a/hó)

Iskolánk – hagyományainknak megfelelően – két ágazatban indít képzést, és mindkét ágazatban két-két technikusi szakmára készít fel a tanulók választása alapján.

 

Ágazat

 

 

Technikusi szakképesítések

Gazdálkodás és menedzsment

(0311)

 

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Szakmai azonosító szám: 5 0411 09 01

Okleveles pénzügyi-számviteli ügyintéző

Szakmai azonosító szám: 5 0411 09 01

Informatika és távközlés

(0312)

Szoftverfejlesztő és -tesztelő

Szakmai azonosító szám: 5 0613 12 03

Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

Szakmai azonosító szám: 5 0612 12 02

 

Szakmáink rövid bemutatása

 

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Önállóan végzi a gazdálkodó szervezetek gazdasági tevékenységével összefüggő részfeladatokat: könyvelési feladatokat lát el, számítógépes programokat használ, nyilvántartások vezetésében vesz részt, közreműködik egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában.

Okleveles pénzügyi-számviteli ügyintéző  Tanulóink a 11. évfolyamtól, az ágazati alapvizsgájuk eredményétől függően, saját választásuk alapján az emelt szintű technikusi képzés szakmai követelményeit sajátíthatják el, majd a 13. évfolyam végén az érettségi vizsgával együtt  Okleveles pénzügyi-számviteli ügyintéző technikusi oklevelet szereznek. Megszerzett szakmai ismereteiket a szakirányú felsőoktatási intézményekben teljesített  kreditként beszámítják.

Szoftverfejlesztő és -tesztelő

Webes- és asztali alkalmazást tervez, fejleszt, tesztel és dokumentál. A programozási feladatokon túl adatbázisok tervezését és kezelését is elvégzi. Hatékonyan használja a csoportmunkát támogató szoftvereket.

Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

Egy adott cég munkatársaként helyben telepített, illetve felhőszolgáltatásként igénybe vett hálózati eszközök, szerverek, valamint alkalmazások összehangolt működését biztosítja.

Ágazathoz kapcsolódó természettudományos tantárgyként gazdálkodás és menedzsment ágazaton földrajzot, informatika és távközlés ágazaton fizikát tanítunk. Ezekből a tantárgyakból és digitális kultúrából vállaljuk a kötelező érettségi vizsgatárgyakon kívül az érettségi vizsgára történő felkészítést is.

A felvételi kérelmek rangsorolásának szempontjai: magyar nyelvből és matematikából a központi írásbeli felvételi vizsgán elért eredmények (max. 100 pont), valamint az általános iskola 7. osztály év végi és 8. osztály félévi eredményei magyar nyelvből, irodalomból, matematikából, idegennyelvből és történelemből (max. 50 pont).

Kollégiumi elhelyezés: A helyi gimnázium kollégiuma helyet biztosít a távolabb lakó diákoknak.

Kedves Szülők! Kedves 8. osztályos tanulók!

Minden szülő életének egyik legnehezebb, legfelelősségteljesebb időszaka az, amikor arról kell dönteni, hogy az általános iskola befejezése után hova menjen a gyerek továbbtanulni. Ez a komoly döntés – amelyet ebben a korban a szülő és a gyerek közösen hoz meg – jelentősen befolyásolhatja a gyerek későbbi életpályáját, egyáltalán egész életét. E felelősségteljes döntéshozatalhoz szeretnék a Kisvárdai SZC Fehérgyarmati Petőfi Sándor Technikum nevében némi segítséget, támpontot nyújtani.

2020 szeptemberétől elkezdődött a hazai szakképzés teljes, átfogó, rendszerszintű átalakításának gyakorlati bevezetése. 

Ettől az időponttól kezdődően iskolánk neve is megváltozott, mellyel együtt felmenő rendszerben a technikusi képzés került bevezetésre. 

A technikum 5 éves képzési idejű intézmény:

 • 9-10. évfolyamonaz általános műveltséget megalapozó oktatás mellett ágazati alapozó képzés is folyik.
 • A 10. évfolyamvégén az ágazati alapozó képzés alapvizsgával zárul, amely után választhatnak a fiatalok a technikum által kínált konkrét szakmai képzések közül.
 • A 11-13. évfolyamon az általános érettségire történő felkészítés mellett tehát már az adott szakmára specializált  szakmai képzés folyik.
 • A 12. évfolyam végén a kötelező érettségi tantárgyakból (magyar nyelv- és irodalom, matematika, történelem)  tehetnek a tanulók előrehozott érettségi vizsgát.
 • A technikumi képzés a 13. évfolyam végén zárul, ahol a tanulók:
  • technikusi szakképesítést szereznek, amely egyben emelt szintű érettségi vizsgának minősül,
  • idegen nyelvből is érettségizve, általános érettségi bizonyítványt szereznek.
 • A kötelező érettségi vizsgatárgyakból az érettségi vizsgakövetelmények egységesek, továbbra sincs külön gimnáziumi illetve technikumi érettségi, a követelményszint azonos.
 • Az állam a technikumi tanulmányokat törvényben garantált mértékű ösztöndíjrendszerrel támogatja:
 • A 9.-10. évfolyamon tanulók ágazati alapösztöndíjban részesülnek (havi összege az ösztöndíj alapjának 8%-a)
 • A 11.-13. évfolyamon a diákok tanulmányi eredményük függvényében szakképzési ösztöndíjban részesülnek (havi összege az ösztöndíj alapjának 8-59%-a)
 • Hátrányos helyzetű, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult tanuló szociális ösztöndíjban  is részesülhet (havi összege az ösztöndíj alapjának 16-34%-a) 
 • A technikusi oklevelet szerzett tanuló egyszeri pályakezdési juttatásban részesül (a szakmai vizsga eredményétől függően az ösztöndíj alapjának 133-302%-a) 

A technikum elvégzése után a fiatal lehetőségei:

– A technikusi oklevél birtokában elhelyezkedik a munkaerő piacon;

– A technikusi oklevél és az érettségi bizonyítvány birtokában az adott ágazatnak megfelelő szakirányban továbbtanul (akár külön felvételi vizsga nélkül) felsőoktatási intézményben;

– Az érettségi bizonyítvány birtokában továbbtanul bármely, nem szakirányú felsőoktatási intézményben;

 A fentieknek megfelelően a 2024/2025-ös tanévben a Kisvárdai SZC Fehérgyarmati Petőfi Sándor Technikum a következő képzési struktúra indítását tervezi a 9. évfolyamon:

 • 1 osztály:Gazdálkodás és menedzsment ágazati képzés.

A 10. évfolyam végén ágazati alapvizsgát tesznek a tanulók, majd specializált szakmai képzésben vesznek részt:

  • a 11-13. évfolyamon elsajátítják a technikusi képzés szakmai követelményeit, majd a 13. évfolyam végén az érettségivel együtt5 0411 09 01 számú “Pénzügyi-számviteli ügyintéző” technikusi oklevelet szereznek; vagy
  • a 11-13. évfolyamon elsajátítják az  emelt szintű technikusi képzés szakmai követelményeit, majd a 13. évfolyam végén az érettségivel együtt 5 0411 09 01 számú “Okleveles Pénzügyi-számviteli ügyintéző” technikusi oklevelet szereznek;
 • 1 osztály: Informatika és távközlés ágazati képzés.

A 10. évfolyam végén ágazati alapvizsgát tesznek a tanulók, majd specializált szakmai képzésben vesznek részt:

  • a 11-13. évfolyamon elsajátítják a technikusi képzés szakmai követelményeit, majd a 13. évfolyam végén az érettségivel együtt 5 0613 12 03 számú “Szoftverfejlesztő és –tesztelő” technikusi oklevelet szereznek; vagy
  • a 11-13. évfolyamon elsajátítják a technikusi képzés szakmai követelményeit, majd a 13. évfolyam végén az érettségivel együtt 5 0612 12 02 számú “Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus” technikusi oklevelet

Iskolánkban tehát 5 év alatt:

 • érettségi bizonyítvány és   
 • technikusi oklevél szerezhető.

Úgy gondolom, iskolánk rendelkezik mindazokkal a tárgyi, technikai feltételekkel, valamint munkáját lelkiismeretesen végző szakképzett oktatói állománnyal, amely lehetővé teszi a színvonalas képzést.

Legtehetségesebb diákjaink országos tanulmányi versenyeken (országos 1., 3. és 6. helyezés elméleti közgazdaságtanból; 3. helyezés vállalkozási ismeretekből; 1., 3., 4., 6.,  helyezések a pénzügyi-számviteli ügyintézők, 2. helyezés gazdasági informatikusok , 2. helyezés irodai titkárok versenyén) értek, érnek el kimagasló sikereket.

2006 óta ÖKO-iskolaként különös figyelmet fordítunk a környezettudatos életvitel és magatartás-formák kialakítására.

Mindezeken túl erősségünknek tartjuk a derűs iskolai légkört, a hangulatos rendezvényeket, a méltó megemlékezéseket történelmi sorsfordulóinkról és színvonalas ünnepeinket.

Iskolánkba történő felvétel módja:

A felvételről magyar nyelvből (max 50 pont) és matemetikából (max 50 pont) megírt központi írásbeli eredménye valamint az általános iskolából hozott pontok együttes összege alapján alapján döntünk.

A hozott pontok száma is maximum 50 lehet, amely a 7. osztály év vége, valamint a 8. osztály első félév eredményeiből tevődik össze a következő tantárgyak érdemjegyei alapján: matematika, irodalom, nyelvtan, történelem és idegen nyelv.

Pályaválasztási Nyílt Napjaink:

2023.  november 13-14.

A tájékoztató anyagainkat elküldjük térségünk általános iskoláiba. Ezen a honlapunkon, valamint iskolánk facebook oldalán (KSZC Fehérgyarmati Petőfi Sándor Technikum) folyamatosan tájékozódhatnak a képzési kínálatunkról. 

Sikeres pályaválasztást kívánok!

Fehérgyarmat, 2023. szeptember 15.

Macsi Gyula
igazgató