Hírek

Posted in 75 éves a Petőfi

Fehérgyarmat 75 éve pályázat

Posted in Szakképzés

Tájékoztató a szakképzésben dolgozók jogállásával és bérezésével kapcsolatosan

Kérdések-válaszok a szakképzésben dolgozók jogállásával és bérezésével kapcsolatban

Pontosan kik kerülnek jövőre a munka törvénykönyve hatálya alá?
A szakképző intézményben közismereti oktatási feladatokat, az ágazati alapoktatási és a szakirányú oktatási feladatokat ellátó valamennyi oktató, valamint minden más dolgozó.

A jövőben is lesz lehetőség óraadóként megbízási szerződéssel részt venni az oktatásban?
Igen. Sőt, nagy szükség van a vállalati szakemberek oktatásba való bevonására. Éppen ezért az óraadók óradíjának jelentős mértékű emelésére is sor kerül.

Igaz-e, hogy a munka törvénykönyve hatálya alatt kevésbé lesznek védettek a szakképzésben oktatók, mint a közalkalmazotti törvény hatálya alá tartozó kollégáik?
A közalkalmazotti törvény első látásra valóban nagyobb védelmet biztosít a pedagógusoknak, azonban alapos vizsgálatot követően kitűnik, hogy inkább rugalmatlanságot jelent. A munka törvénykönyve és az új szakképzési törvény az oktatók számára kedvezőbb feltételek megteremtését teszi lehetővé, elsősorban a bérezést illetően. Emellett a munkáltatók a kollektív szerződés keretein belül továbbra is tudják biztosítani azokat a feltételeket, amik ma is megilletik a pedagógusokat.

Elveszítik-e a szakképző intézményekben oktatók a közalkalmazotti törvény és a köznevelési törvény által biztosított kedvezményeket az új szabályozás hatályba lépésével?
Pedagógus igazolványra továbbra is jogosultak lesznek a szakképzésben oktatók is.
A 2020-tól a munka törvénykönyve hatálya alá kerülő oktatók tekintetében megmarad a jogosultság a jubileumi jutalomra az eddigi közalkalmazotti jogviszonyával való egybeszámítás mellett. Mivel a jubileumi jutalom alapja esetükben az emelt bérük lesz, még magasabb összegben is lesznek arra jogosultak.
Míg az illetményen felül adható egyéb juttatások mértékét a közalkalmazotti törvény kötött rendszerben, meghatározott mértékig teszi csak lehetővé, a munka törvénykönyve a munkáltatónak nagyobb mozgásteret ad.

Változik-e az oktatókat megillető szabadság mértéke?
A szakképzés sajátosságaira tekintettel az oktatókat megillető pótszabadság mértéke 20 nap lesz, vagyis továbbra is megmarad a hosszabb időtartamú nyári szabadság lehetősége. Ezen túlmenően a szakképzési törvény nem zárja ki az Mt. szerinti, életkor alapján járó pótszabadságra vonatkozó rendelkezés alkalmazását, így pl. egy 45 éves oktatónak 20 nap alapszabadság és 20+10 nap pótszabadság, azaz összesen 50 nap szabadság jár.

Beszámít-e a végkielégítés tekintetében az eddigi, közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött idő?
Igen, az oktató munkaviszonya időtartamába a végkielégítés tekintetében be kell számítani a szakképző intézmény jogelődjében közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött időt is.

Elveszíti-e korábban megszerzett minősítését az a pedagógus, aki a szakképzési törvény hatálya alá kerül?
Nem veszítik el. A pedagógus minősítési rendszerben megszerzett fokozat azonban a szakképző intézményben a jövőben nem kerül automatikusan figyelembe vételre a bérezés
szempontjából, ugyanakkor az oktató megállapított új bére nem lehet kevesebb az átállást megelőzően kapott átlagbérénél.
Ha egy pedagógus a későbbiekben a köznevelési törvény hatálya alá tartozó köznevelési intézményben vállal munkát pedagógus munkakörben, a megszerzett fokozata szerint kerül besorolásra.

Beszámítanak-e a jövőben a szakképzésben töltött évek a pedagógus életpályába?
Igen, a pedagógus előmeneteli rendszer szerinti minősítéshez figyelembe veendő szolgálati időbe a szakképző intézményben eltöltött idő is beszámít.

Részt vehet-e a pedagógus életpálya szerinti minősítésben a szakképzésben oktató pedagógus?
Igen, a pedagógus munkakör betöltésére jogosító végzettséggel rendelkező oktatónak, ha úgy dönt, lesz arra lehetősége, hogy szabadideje terhére részt vegyen a pedagógus minősítési eljárásban(és így amennyiben később köznevelési intézményben helyezkedik el, ott a megszerzett fokozat szerint kerüljön besorolásra). Többcélú szakképző intézményben lesz arra mód, hogy a köznevelési feladatra pedagógus-munkakört hozzanak létre, ebben az esetben az ilyen munkakörben dolgozó kolléga a pedagógus-életpálya minősítési és bérezési rendszere szerint látja el feladatát.

Kire vonatkozik pontosan a béremelés?
Az emelés mindenkire vonatkozik, aki a szakképzésben tanít (azaz közismereti tanárokra és az óraadókra is).

Milyen mértékű béremelésre számíthatnak az oktatók?
A béremelés nem egységes mértékű lesz, hiszen célunk a béreknek az intézményi és egyéni teljesítményekhez, a vállalati tapasztalatokhoz, illetve a gazdaság piaci béreihez igazítása, közelítése. A költségvetésből a béremelésre szánt 35 mrd forint többletforrás a jelenlegi bérkeret közel 30%-os emelését jelenti. Egyénenként ugyanakkor jelentősen eltérhet a növekedés mértéke.
Az óraadó szaktanárok díjazása jelenleg nagyságrendekkel elmarad a piaci bérektől. Az óradíjak esetében első ütemben átlagosan 50%-kal fognak emelkedni, majd két-három év alatt, a szakképzési minősítési rendszer bevezetésével párhuzamosan – elérhetik a piaci bérszínvonalat.

Járhat-e valaki rosszabbul, mint most?
Az elfogadott törvény rögzíti annak jogszabályi garanciáját, hogy az új keretek között egyetlen szakképzésben dolgozó sem járhat rosszabbul, nem kereshet kevesebbet korábbi bérénél.

Nem fog-e bérfeszültséget okozni a béralku lehetősége? Milyen szempontok alapján kerül megállapításra az egyes oktatókat megillető bér?
Az oktatói munkabér összegét úgy kell megállapítani, hogy az igazodjon a hasonló munkakört betöltők által elérhető havi jövedelemhez és az alkalmazottnak a szakképző intézménnyel fennálló jogviszonya időtartamához, és figyelemmel legyen az oktató által végzett munka minőségére. Egy a szakképzés sajátosságaira épülő minősítési rendszer bevezetésén alapuló, teljesítményalapú, motiváló bérezési rendszer kerül tehát kialakításra, amelyben a bérek az oktatóval történő megállapodás alapján, de előre meghatározott szempontokat figyelembe véve kerülnek megállapításra.

Biztosított lesz-e a béremelés fedezete az intézmények költségvetésében?
Az intézmény az ellátott szakképzési feladat nagyságából (tanulólétszám, óraszám) kiinduló, de jogszabályban rögzített minősítési kritériumokkal súlyozottan megállapított bérkeretet kap finanszírozásként.

A Nemzeti Pedagógus Kar tagjai lesznek-e a szakképzésben oktatók is?
Igen.

Mikor várható az új minősítési rendszer bevezetése a szakképző intézményekben?
Az új minősítési rendszer első elemei már 2020. első félévében láthatóak lesznek, ezek szolgálnak majd alapul, segítségül az új bérek első megállapításához. A minőségirányítás rendszerének részletes, teljes körű kialakítása – a jogszabály és a miniszter által meghatározott fő szempontok mentén – az intézmények feladata lesz.

Hogyan változik a szakképzésben oktatók továbbképzési kötelezettsége?
Annak érdekében, hogy a szakképzésben a legfelkészültebb oktatók a legújabb ismereteket oktassák, számukra négyévenként legalább egy alkalommal kötelező a továbbképzésben való részvétel. A szakmai oktató továbbképzését elsősorban vállalati környezetben vagy képzőközpontban kell teljesíteni. A továbbképzési kötelezettség nemteljesítése az oktató foglalkoztatásra irányuló jogviszonyának megszüntetését eredményezheti.

Posted in pályaválasztás

Pályaorientációs nap a Petőfiben

Iskolánk éves programjának megfelelően, november 18-án pályaorientációs napot tartott.
A nap megnyitóján Nagy Tibor Zoltánné Harsányi Zsuzsánna tagintézményvezető-helyettes beszélt a pályaorientácó fontosságáról és felidézte azokat a már korábbi években is elhangzott tényezőket, melyek nélkül egy középiskolai pályaorientáció nem lehet igazán hatékony, a pályaválasztás pedig nem lehet eredményes.
A megnyitó után játékos versenyben mérték össze felkészültségüket az intézmény azonos ágazaton tanuló diákjai. Az együttműködő készség mellett szükség volt a kreativitásra, gyorsaságra és nem utolsó sorban szakmai ismeretekre is.
A versengést a Nyíregyházi Egyetem tájékoztató előadása követte.

A nap végén elkészültek azok a fotók, melyekkel a fehérgyarmati Petőfisek kapcsolódnak az egyre népszerűbb kihíváshoz, a tetris challenge-hez .

Posted in nyílt tanítási nap

NYÍLT NAPOK A PETŐFIBEN!!!

Posted in 75 éves a Petőfi Jubileumi év

DUPLA JUBILEUM A PETŐFIBEN

Iskolánk alapításának 75., alapító igazgatónk születésének 100. évfordulójára emlékeztünk 2019. szeptember 20-án.

Meghívott vendégeinkkel együtt idéztük fel a távolabbi és a közelmúltat.
Az ünnepi esemény első részében az iskola alapításának történelmi időszakáról is szólt térségünk országgyűlési képviselője, dr. Tilki Attila köszöntőjében. A város polgármestere, dr. Péter Csaba az iskola, városban kiemelkedő szerepét méltatva köszönte meg az intézmény pedagógusainak munkáját. A Kisvárdai Szakképzési Centrum főigazgató asszonya, Leleszi Ágnes, az oktató-nevelő munka szépségének és fontosságának hangsúlyozása mellett méltatta az intézményben folyó komoly szakmai felkészítő munkát, melynek eredményeként az iskola 2019-ben elnyerte a Magyarország legeredményesebb közgazdasági képzést folytató intézménye címet. Ennek kapcsán ismerte el annak a négy pedagógusnak a munkáját, akik évek óta sikeresen készítik fel az iskola közgazdasági ágazatán tanuló diákokat és hozták haza nem egy alkalommal, Fehérgyarmatra a pénzügyi-számviteli ügyintézők Országos Szakmai Tanulmányi Versenyének első helyezését.
Ezek a pedagógusok Diószegi Erzsébet, dr. Rozsályiné Kosztya Erika, Fekete Tibor és Macsi Gyula, a tagintézmény jelenlegi vezetője. A díj, mely most elsőként került átadásra a Kisvárdai Szakképzési Centrum néhai főigazgató-helyetteséről elnevezett „Vizer Zoltán Szakképzésért Díj”.
Ezt követően Macsi Gyula igazgató úr idézte fel az iskola könnyűnek talán soha nem nevezhető 75 évét. Kitért az alapítás nehézségeire, a képzési struktúrák változásaival járó feladatokra, az iskola infrastrukturális átalakulásaira. Mondandója összegzésében elhangzott, hogy nem könnyű eldönteni mi nehezíti jobban az eredményes pedagógiai munkát: a rendezetlen objektív körülmények között tanítani sok-sok motivált diákot vagy amikor egy kiegyensúlyozott feltételrendszer mellett, csökkenő tudásszomjat kell kiszolgálni. Akár így, akár úgy, de a mi iskolánk -méltó módon az alapítók és elődök örökségéhez-, továbbra is a minőségi tudásért és tudásátadásért dolgozik.

A megnyitó második részében a jelenlévők az iskolai könyvtár mellett kialakított Gacsó László emlékhely átadásának lehettek részesei. Az emlékhely előtt Nagy Tibor Zoltánné Harsányi Zsuzsánna tagintézmény-vezető helyettes idézte fel Gacsó László alapító igazgató életének főbb állomásait, majd dr. Becsky Gáborné Gacsó Annamária és Péterdiné Gacsó Gabriella segítségével, a két élő gyermek szemén át pillanthattunk be e nagyszerű ember életének egy-egy időszakába. A család tárgyi-, fotó- és dokumentumadományain túl, az emlékhely központi eleme, egy a család felkérésére Szilágyi Imre grafikus művész által készített rézkarc is. Ennek a művész által megfogalmazott üzenete és a két hölgy szívmelengető fuvola duója igazán meghatóvá tettek az eseményt.

Az ünnepi pillanatok zárásaként állófogadásra került sor, ahol az ünnepi torta tűzijátéka mellett kötetlen beszélgetés során törtek felszínre az ünnepség által megindított gondolatok, emlékek.