Vállalkozási ügyviteli ügyintéző

 • Ágazat: Gazdálkodás és menedzsment
 • A szakma azonosító száma: 5 0411 09 02
 • A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5 
 • A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5

 • Képzési idő: 5 év

A technikus képzésről

A technikum 5 éves képzési idejű intézmény:

 • A 9-10. évfolyamon az általános műveltséget megalapozó oktatás mellett ágazati alapozó képzés is folyik, amely ágazati alapvizsgával zárul.
 • A 11-13. évfolyamon az általános érettségire történő felkészítés mellett már a tanuló által választott szakmára specializált szakmai képzés folyik.
 • A évfolyam végén csak három kötelező tantárgyból (magyar nyelv- és irodalom, történelem, matematika) tesznek a tanulók előrehozott érettségi vizsgát.
 • A technikumi képzés a 13.  évfolyam végén zárul, ahol a fiatalok:
  • technikusi szakképesítést szereznek, amely egyben emelt szintű érettségi vizsgának minősül,
  • idegen nyelvből is érettségizve általános érettségi bizonyítványt szereznek.
 • A kötelező érettségi vizsgatárgyakból az érettségi vizsgakövetelmények egységesek, továbbra sincs külön gimnáziumi illetve technikumi érettségi, a követelményszint azonos.
 • Az állam a technikumi tanulmányokat törvényben garantált mértékű ösztöndíjrendszerrel támogatja:
  • a 9-10. évfolyamon a tanulók egységes ágazati alapösztöndíjban részesülnek (havi összege a minimálbér 5%-a)
  • a 11-13. évfolyamon a diákok tanulmányi eredményük függvényében szakképzési ösztöndíjban részesülnek (havi összege a minimálbér 5-35%-a)
  • a hátrányos helyzetű vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult tanuló szociális ösztöndíjban is részesülhet
   (havi összege a minimálbér 20%-a)

a technikusi oklevelet szerzett tanuló egyszeri pályakezdési juttatásban részesül (a szakmai vizsga eredményétől függően a minimálbér 80-180%-a)

A technikum elvégzése után a fiatal lehetőségei:

 • A technikusi oklevél birtokában elhelyezkedik a munkaerőpiacon;
 • A technikusi oklevél és az érettségi bizonyítvány birtokában az adott ágazatnak megfelelő szakirányban továbbtanul (akár külön felvételi vizsga nélkül) felsőoktatási intézményben;
 • Az érettségi bizonyítvány birtokában továbbtanul nem szakirányú felsőoktatási intézményben

A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök):

A szakképesítés munkakörének leírása:

A vállalkozás ügyintézői feladatait jellemzően a kkv. szektorban látja el. Ellátja a vállalkozás ügyviteli feladatait, szakmai útmutatás alapján közreműködik a pénzügyi feladatok teljesítésében. 

Kapcsolatot tart a munkatársakkal, ügyfelekkel, az ehhez szükséges iratokat, leveleket, dokumentumokat elkészíti, kezeli. 

Vezetői iránymutatásnak megfelelően közreműködik a vállalkozás szabályzatainak elkészítésében, figyelemmel kíséri azok változásait. 

Nyilvántartásokat vezet a megrendelésekről, szerződésekről, bejövő számlákról. Ellátja az értékesítéssel kapcsolatos rábízott feladatokat. Egyezteti a bejövő és kimenő számlákat.

Szakmai útmutatással részt vesz a hitelezés és pénzügyi tervezés előkészítésében. Az előírásoknak megfelelően elvégzi a költségszámítási feladatokat, a leltározást és az ehhez kapcsolódó feladatokat megszervezi. A vállalkozás szabályzatainak megfelelően ellátja a finanszírozási feladatok adminisztratív részfeladatait. 

Közreműködik a vállalkozás üzleti tervének elkészítésében. Kezeli az egyes projektekhez kapcsolódó elektronikus nyilvántartásokat, iratanyagokat. Előkészíti a munkaerő-gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartásokat, azokat kezeli és rendszerezi. 

Ellátja a könyveléshez, ellenőrzéshez kapcsolódó vállalkozáson belüli teendőket. Jogszabályi előírásnak megfelelően elkészíti a vállalkozás bevallásait, azokat szakmai ellenőrzés után elektronikus úton beküldi és részt vesz a hatósági ellenőrzések lebonyolításában. 

Feltérképezi és nyomon követi az aktuális támogatási lehetőségeket. Használja a feladatellátáshoz szükséges irodai eszközöket és ügyviteli szoftvereket. Ellátja a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, és reprezentációs feladatokat. 

Üzleti célú rendezvényeket, megbeszéléseket szervez, ennek dokumentációját elkészíti és kezeli. Betartja az adatok és üzleti titkok védelemére, valamint az információ biztonságra vonatkozó előírásokat.